مخفی کردن و نمایش المان ها با کلیک روی دکمه – روش دوم

با کلیک روی دکمه زیر، بخش داخلی تعریف شده نمایش/مخفی می شود.
در این روش امکان تعیین مقدار تاخیر در نمایش المان نیز وجود دارد. (در حال حاضر با تاخیر 3 ثانیه تنظیم شده است.)